İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

SOYLU OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile SOYLU OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi SOYLU OSGB 'ye ait olup güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

İş Güvenliği uzmanlarımız; görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler. SOYLU OSGB; uzmanlar tarafından firmalar için hazırlanan tüm risk analizi ve eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını kayıt altına alır ve firmalara ait tüm çalışmalar, planlama ve raporlama güncel tutulur.

İş Yeri Hekimi

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

SOYLU OSGB bünyesinde firmanıza görevlendirilen her İş Yeri Hekimi 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Yeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile SOYLU OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi SOYLU OSGB'ye ait olup güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

SOYLU OSGB uzman ve deneyimli İşyeri Hekimleri ile hizmet verir. Kurumsal hayat tecrübesi bulunan işyeri hekimlerimiz firmaların ihtiyaçlarını anlamakta bir adam öndedirler.

Diğer Sağlık Personeli

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

Hizmet konusunda görevlendirdiğimiz Diğer Sağlık Personelimiz İşyeri Hekimi ile uyumlu çalışma ortamını yakalamaktadır. Diğer Sağlık Personelinin Görevleri şu şekildedir.

 • İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.

Acil Eylem Planı Hazırlanması

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 sayılı kanun ile tüm işverenler; İlk Yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. iş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları fiziki koşulları ve olası riskleri tespit edilerek hazırlanır. Acil Durum Eylem Planları ile tüm işletmeler acil durumlara karşı hazırlıklı olacaktır.

Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

6331 sayılı kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Firma sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır; firma çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikeler ve olası riskleri belirlemeli, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak riskleri belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar işin yapıldığı firmadaki yönetim kadrosu ve çalışanların da katılımı ile gerçekleştirilmektedir,çalışmalar neticesinde mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği Risk Analiz Raporu hazırlanarak firmanıza sunulmaktadır.

İşe Giriş Muayene Tetkikleri

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b... İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Kurumumuzla yapacağınız anlaşma neticesinde, hem uygun fiyat, hem de kısa sürede sonuç teslim edilebilmektedir.

Verilen Hizmetler
 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Tetkikler
 • Akciğer Grafisi
 • Aters Grafisi
Fizyolojik Tetkikler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (STF)
 • Elektrokardiyogram
Aşılama
 • Tetanoz
 • Hepatit B
 • Grip
 • Pnömokok (Zatürre)
Laboratuar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Sayımı (TIT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Keratinin
 • Serolojik Tetkikler
 • Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun, Boğaz, Gaita Kültürleri ve Gaita Mikrokobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşuun, Toulen,, Fenol, VanilMandelik Asit, Hippurik Asit vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekmektedir. Soylu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi bulunmaktadır.

1) İş Güvenliği Eğitimleri
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri, ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma
2)Emniyetsiz Durumların Tespiti
3)Acil Eylem Planının Hazırlanması
4)Risk Değerlendirmesi Hazırlanması
5)İş Projesine Uygun Olarak Makine Ve Personel Talimatlarının Hazırlanmasız
6)iş Mevzuatı Danışmanlığı
7)İnsan Kaynakları Danışmanlığı
8)Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
9)Ortam Ölçümleri(Aydınlatma, Toz, Gaz, Titreşim,Gürültü, Termal Konfor)
10)Koruyucu Ekipman Ve İş Güvenlik Ekipmanları Sağlanması
11)Vinç,Makine Basınçlı kap vb. Periyodik Kontrolü
12)Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Sağlanmasına Yardımcı Olmak
13)İşe Giriş Ve Periyodik Sağlık Muayeneleriz
14)Meslek Hastalıklarının Ve Risk Gruplarının Tespiti
15)Bağışıklama Çalışmaları Ve Portör Muayeneleri Yapılmasını Sağlamak
16)İş Sağlığı, Hijyen,Ergonomi Konusundaki Eğitimleri
17)Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
18)Biyolojik ve Psikolojik Risk Etmenleri 19)İlk yardım

Kurumsal Eğitimler
1.Temel Psikoloji
 • Kendini Tanı
 • Hayaller Amaçlar
2.Etkili İletişim Teknikleri Ve Beden Dili
3.Motivasyon
4.Takım Çalışması
5.İkna
 • Hipnotik Dil
 • Teröpatik Dil
6.Satış Ve Pazarlama Teknikleri
7.Zaman Yönetimi Ve Planlama Becerileri
8.Sunum Teknikleri
9.Hızlı Karar Vermek
 • Yönetici Modülü
 • İnsan Kaynakları Modülü
 • Profesyonel Çalışma Modülü

Kurumsal Eğitim ve Bilgilendirme

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28

Çalışanların tek bir hedef uğruna birlik olabilmeleri için öncelikle çalıştıkları kurum tarafından bilgilendirilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek görmeleri gerekir. Unutmamak gerekir ki “ Dış müşteri tatmini ancak iç müşteri tatmini ile gerçekleşir”.

Kurumsal eğitimlerimiz psikoloji temelli olup bireyin kendini tanıması, kişilik oluşumları ve özellikleri doğrultusunda kurum ile ortak bağ kurabileceği noktalar desteklenir. “ Bireyin başarısı kurumun başarısı - kurumun başarısı da bireyin başarısıdır” farkındalığı yaratılır. Biz kurumsal eğitimlerimizle, gelişime değer veren firmaların kurumsal amaçlarına; çalışan tatmini ve gelişimini sağlayarak ulaşmalarında destek olmaktayız.

 • Temel Psikoloji
 • Etkili İletişim Teknikleri - Beden Dili
 • Motivasyon ve Takım Ruhu
 • İkna - Satış ve Pazarlama Teknikleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • CV Hazırlama Yöntemleri ve Doğru İş Görüşmesi
 • İnsan Kaynakları Modülü
 • Profesyonel Çalışan Modülü

Diğer Eğitimler

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin;

0546 850 50 28
Etkili İletişim ve Beden Dili

İş yaşamında ve toplumsal yaşamda kendini doğru ifade edebilme ifadelerini beden dili ile de destekleyerek etkili iletişim kurabilme konusunda, sözlü ve sözsüz iletişimde kusurlarını minimize etmek isteyenlere destek olmak amacıyla “Etkili iletişim ve beden dili” eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Eğitim süresince “Ses tanıma, etkili ve güzel konuşma, etkin dinleme, empati, iletişimde ilk izlenim ve önemi, beden dili, beden dili kodları, iş yaşamında beden dili, iletişim becerileri ve kişilik analizi” konuları ele alınacaktır.

Motivasyon

Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz istek “ motivasyondur ”. Türkçe adıyla isteklendirmedir . Psikoloji dilinde ‘güdü’ dediğimiz ‘motivasyon’ ne kadar güçlüyse bir işi yapma gücümüz o kadar artar. Kurumların misyon ve vizyonları doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için motivasyonu yüksek çalışan ve yöneticilere ihtiyaçları vardır. Bu noktada bizim de amacımız kurumlarda yüksek çalışan ve yönetici davranışlarını gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek adına kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla üstün hizmet sağlamaktır.

Eğitim içeriği “Çalışan beklentilerinin belirlenmesi, motivasyon ile ilgili temel kavramlar, motivasyon ve stres ilişkisi, motivasyon ve performans ilişkisi ve motive etme” konularına dayanmakta ve psikoloji bilimi ile ilişkilendirilerek sunulmaktadır.

Takım Çalışması

İş hayatında takım çalışması kaçınılmaz bir unsurdur. Ve ne yazık ki takımların kendiliklerinden birlikte çalışarak en uygun sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. İşte “Takım çalışması” eğitimimiz bu durumdan dolayı yaşanan ekonomik kayıp ve motivasyon düşüklüğü gibi kayıpları minimize etmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içeriği “Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmakta ,dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek, takım çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak, takım çalışması yapma yetkinliğini grup çalışmaları yardımıyla geliştirmek” konularında psikoloji bilimi destekli oluşturulmaktadır ve eğitimde kullanılan araçlar katılımcılara takım çalışmasının önemini kavratacak niteliktedir.

İkna

İkna günümüzde iş yaşamı ve toplumsal hayatta önem kazanmış bir konudur. İkna ile ilgili formüller doğru uygulandığı takdirde kesin sonuçlar vermektedir. Eğitimin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler vermek değil, katılımcılarda farkındalık yaratarak eğitimi özümsemelerini sağlamaktır. Eğitim “ İknanın psikolojisi, kişiler arası iletişimde, iş hayatında ve özel hayatta ikna teknikleri, satışta ikna teknikleri, yeni bir fikri nasıl kabul ettiririz?, iknada beden dili kullanımı, iknada hipnotik dil ve terapötik dil ” içerikleriyle ve psikoloji biliminden destek alınarak sunulmaktadır.

Satış ve pazarlama teknikleri

İşletmelerin amacı tüketici ihtiyacını karşılayan ürünleri geliştirerek satmak ve bu şekilde kar etmektir. Pazarlama ve satış fonksiyonu kar elde etme amacına direkt etki ettiğinden her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. İş bulmak kendini pazarlamayı ve satmayı bilmekten geçmektedir. Kariyerlerini bu alanda destekleyen işletme ve kişilerin karşılarına daha fazla iş fırsatı ve kar/kazanç çıkacağı açıktır. Eğitim “kişisel satış, başarılı satış teknikleri ve müşteri algısı, satış süreci, satışta ikna yöntemleri, satışta güven oluşturma, satışta etkili iletişim, satışta stres yönetimi” içeriklerinden oluşmaktadır.

Zaman yönetimi ve planlama becerileri

Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak satın alınamaz, biriktirilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez ancak tasarruflu kullanılabilir. Bu da zamanın planlanması ile gerçekleşir. Bu eğitim ; zamanı kontrol edebilmeyi ve verimli kullanmayı , zaman kayıpları ile baş edebilme yöntemlerine ilişkin olarak gerek iş gerekse özel yaşamda kişisel farkındalığı artıracak davranış biçimlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Planlama ve Zaman Yönetimi eğitimi ile; etkin bir kaynak olan zamanı doğru kullanabilme ve yaşam haritanızda kullanmaya yönelik davranışları kazanarak, bu bilgileri uygulamaya dönüştürebilirsiniz.

Sunum teknikleri

Hayatın her alanında etkili bir sunuma ihtiyaç duyarız. İş dünyasında ve özellikle şirketler arası işlerde bu konu daha da önemli hale gelmiştir. Bu eğitim; topluluk önünde etkili ve profesyonel tarz ile mesajlarını doğru iletmeyi sağlayacak ve iş yaşamında kişisel farkındalığı artıracak davranış biçimlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim; katılımcıların mesajlarını hem içerik hem de profesyonel tarz açısından etkili sunuş ile aktarmasına yardımcı olacak teknikleri içermektedir. Sizi dinleyenleri ikna eden sunumlar hazırlama ve aktarma konusundaki bilgi ve becerileri kazanarak, bu bilgileri uygulamaya dönüştürebilirsiniz.

Altı sigma

Daha sıkı çalışmak için değil, daha akıllıca çalışmak için bir felsefe ve bir iş stratejisidir. Bir sürecin Altı Sigma kalite düzeyinde olması demek, elde edilen ürün veya hizmette bir milyonda en fazla 3.4 adet hataya rastlanması demektir. Şirketlerde süreç iyileştirme çalışmalarında, etkinliği artırmak süreç problemlerini çözmek ve verimlilik için kullanılan güçlü bir metottur.

Eğitim ; “Altı sigma nedir? , neden bu hedef için çabalanmalıdır? , 6 sigma vizyonu, yararları, iyileştirme modeli aşamaları, yalın altı sigma nedir ve nasıl fırsatlar sunar?” içeriklerinden oluşmaktadır.

Swot analizi

SWOT Analizi Eğitimi amacı iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. Eğitim sonunda, tüm katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş olacaktır.

Eğitim içeriği ; “SWOT analizi nedir? Amacı nedir ? Nasıl yapılır? Basamakları nelerdir? SWOT analizinde içsel ve dışsal durum göstergeleri nelerdir? SWOT analizi için veri kaynakları nelerdir? Dört farklı alternatif, strateji, taktik ve eylem, SWOT analizinde sorunlar” konularından oluşmaktadır.